Είδη θερμικών κατεργασιών σιδηρούχων και μη σιδηρούχων κραμάτων

 • Βαφές    
  Όλων των χαλύβων κατασκευών, εργαλείων και ταχυχαλύβων (PDF). Η εταιρεία μας διαθέτει το μοναδικό τμήμα  στην Ελλάδα που διενεργεί κατεργασίες κρυογενούς σκλήρυνσης.Περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ. Βρείτε επίσης το ερωτηματολόγιο  που συμπληρώνεται από τους πελάτες του τμήματος θερμικών κατεργασιών εδώ.

 • Ενανθρακώσεις    
  Χαλύβων επιφανειακής βαφής, χαλύβων με σχετικά μικρή περιεκτικότητα σε C, σιδήρων κ.λ.π.  
   
 • Εναζωτώσεις
  Όλων των χαλύβων & σιδήρων.  
   
 • Αποτάσεις:
  Απομακρύνσεις τάσεων, μηχανουργικής κατεργασίας, ηλεκτροδιάβρωσης, ρεκτιφιέ, ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων, συγκολλήσεων κ.λ.π.  
   
 • Ανακρυσταλλώσεις
  Για αποκατάσταση παραμορφωμένων κόκκων, για μείωση μεγέθους κόκκου κ.λ.π.  
   
 • Εξομαλύνσεις δομής
  Για αποκατάσταση παραμορφωμένων κόκκων, για μείωση μεγέθους κόκκου κ.λ.π.  
   
 • Ανοπτήσεις
  Για επαναφορά της αρχικής σκληρότητας, για διαλυτοποίηση στοιχείων στον ωστενίτη κ.λ.π.  
   
 • Υπερβαφές
  Ειδικών κραμάτων Αλουμινίου, Χαλκού & ειδικών ανοξείδωτων χαλύβων.  
   
 • Γηράνσεις
  Ειδικών κραμάτων Αλουμινίου & Χαλκού & ειδικών ανοξείδωτων χαλύβων.